Пошук по сайту

Експертний коментар: благодійна діяльність громадських організацій

Під час збройного конфлікту зросла кількість громадян, організацій, які займаються благодійністю, волонтерством, пожертвуванням, наданням безкоштовних послуг, тощо. Благодійники готові вносити пожертвування, але зачасту мають нерозуміння, яка організація має право отримувати пожертвування. Твердження, що пожертви мають право приймати лише благодійні організації (фонди) є помилковим. Наталія Гурковська грунтовно проаналізувала ситуацію та підготувала фаховий кометар.

 

Діяльність громадських організацій регламентується Законом України «Про громадські об’єднання», із останніми змінами від 03.03.2022 року. Статтею 1 названого закону передбачено, що Громадське об’єднання – це добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. Громадське об’єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація (засновники та члени – фізичні особи) або громадська спілка (засновники – юридичні особи приватного права, члени – юридичні особи приватного права та фізичні особи). Громадське об’єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

Посилання на закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17#Text

 

З 2017 року, через зміни в законодавстві, неприбуткові організації отримали відповідний статус, здійснивши реєстрацію в податковій, що крім статусу неприбутковості громадської організації, встановлює правовідносини з податковою в контексті несплати податку на прибуток. Для статусу неприбуткового підприємства організація має відповідати вимогам, передбаченим пунктом 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України. На підставі пункту 133.4.2 ст. 133 ПКУ – доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Посилання на закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text

Відсутність майнового інтересу передбачає, що члени (учасники) громадського об’єднання не мають права на частку майна громадського об’єднання та не відповідають за його зобов’язаннями. Доходи або майно (активи) громадського об’єднання не підлягають розподілу між його членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) громадського об’єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи) (ст. 3 ЗУ «Про громадські об’єднання»). Статтею 11 визначено, що  статутом громадської організації затверджуються джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна.

Реєстрація статусу організації як юридичної особи, надає переваги та зобов’язання.  

Отже, 

  • у статусі юридичної особи ГО може бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства, зокрема, укладати договори дарування, пожертв, передачі майна у безкоштовне користування, тощо;
  • здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадської організації та сприяє її досягненню тощо;
  • на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів.
  • Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане такому громадському об’єднанню його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності такого об’єднання, підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

У той же час юридична особа зобов’язана вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в податкових органах та сплачувати до бюджету обов’язкові платежі відповідно до закону, а також  готувати річні фінансові звіти із зазначенням детального аналізу доходів і витрат (ст. 23 ЗУ «Про громадські об’єднання»).

Діяльність благодійних організацій регламентується Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні фонди», із останніми змінами від 01.04.2022 року та має більш чітке регламентування механізму пожертвувань.

Посилання на закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17#Text

Згідно із зазначеним Законом благодійна організація – юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених цим Законом, як основну мету її діяльності. Згідно із статтею 3 встановлено, що цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. Суб’єктами благодійної діяльності є благодійні організації, які утворені та діють відповідно до цього Закону, а також інші благодійники та бенефіціари.

Статтею 11 регламентовано, що метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.

Благодійна організація також зобов’язана вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність  всіх юридичних осіб, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, але встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати. Не подається звіт до органів статистики.

У благодійних організаціях є обмеження: розмір адміністративних витрат не може перевищувати 20 % доходу цієї організації у поточному році. До таких витрат Наказом Міністерства фінансів України № 318 від 31.12.1999 року «Про затвердження Національного положення (стандарту)  бухгалтерського обліку», із останніми змінами від 29.09.2020 року відносять: загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо); витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу; витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона); винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо); витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо); амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання; витрати на врегулювання спорів у судових органах; податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі (крім податків, зборів та обов’язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг); плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, а також витрати, пов’язані з купівлею-продажем валюти; інші витрати загальногосподарського призначення.

Посилання на закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00#Text

Стаття 16 ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації» встановлює, що благодійні організації мають право здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню їх статутних цілей.

Підсумок: чи можуть отримувати та передавати пожертвування (назвіть як бажаєте благодійний внесок, дарування) громадські об’єднання – так; чи можуть отримувати та передавати пожертвування благодійні організації – так.

Наталія Гурковська